Honnan tudhatom meg, hogy igazán megtértem és jó úton járok? Hogy igazán meg vagyok váltva, hogy valóban igazi keresztény vagyok?

Erre az üzenetre rá lehet tenni a 18-as karikát, abban az értelemben, hogy azoknak szól, akik magukat igazi kereszténynek, megtért embernek tartják. Nem csak „új” hívőknek szól, hanem a “régieknek” is, sőt leginkább nekik.

Ez egy hosszú cikk lesz. Nem véletlenül. Nem tudunk “instant” megoldást. Ez életünk legfontosabb kérdéseinek egyike. Az üzenet második részében 7 “gyorstesztet” találsz, amelyekre adott őszinte válaszaid segíteni fognak megállapítani, a Biblia szerint valóban megtértél-e és jó úton jársz-e?

Nem célunk sem a vádlás és kárhoztatás, hogy elítéljünk bárkit, de időnként fontos betöltenünk ezt az igét is:

Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e! Vizsgáljátok meg magatokat! Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. (2Kor 13:5)

Imádkozom, hogy amikor nekikezdesz, Isten Szelleme segítsen neked megérteni és befogadni ezt az üzenetet, és ha változtatni akarsz, legyen hozzá erőd és bátorságod meg is tenni!


Hogyan tudjuk magunkat megvizsgálni? Szükséges hozzá néhány “összetevő”:

 • egy biztos alap, egy változhatatlan igazság, amihez mérhetjük magunkat, az Isten kijelentett igéje.
 • Isten Szent Szelleme, aki kijelenti, világossá teszi, leleplezi előttünk Isten tervét, akaratát, szeretetét,
 • őszinte szív, és élő lelkiismeret, amely nem mentegeti magát folyton, ha világosságra jön, hogy rossz irányba vezet minket (Dávidnak ilyen volt a szíve például).

Miért szükséges az önvizsgálat időnként? Mert fontos ellenőrizni, hogy jó úton haladunk-e?

Ha autóval megyünk, van egy célunk, ahová megyünk. Ha jó irányba is indulunk el, fontos, hogy rendszeres visszajelzést kapjunk arról, hogy jó az irány. Nem elég, hogy „úgy érzem, jó irányba megyünk”, vagy „öröm tölt el, biztosan jó az irány”, vagy „mindenki azt mondja, ez a jó irány”, vagy „mindenki erre megy, biztos ez a jó irány”.

Kellenek az útjelző táblák, vagy valaki, aki pontosan ismeri az utat, és a táblák, a GPS ellenére is vezet – mert már járt ott.

Kicsoda szállt le a mennyből? Krisztus, aki Jézusban emberi formát vett magára, hogy miután megment minket halála és feltámadása által, a Benne hívőket Szelleme által felkészíti a visszajövetelére. Aki Benne bízik, és valóban letette az életét, nem fél az ítélet napjától, amely minden valaha élt és ezután születő emberre el fog érkezni.

Csak Ő tud bennünket ide elvezetni.

Ahová mi tartunk, a mennyei Jeruzsálem. Jézus előttünk elment, hogy helyet készítsen nekünk, de azt is megmondta, hogy amíg itt vagyunk a földön, nem lehetünk nagyobbak nála. Ő is keskeny úton járt, és ahová mi tartunk, oda is keskeny út vezet, amelyen nagyon figyelnünk kell minden jelzést, követnünk Jézus nyomdokait. CSAK Őt követve juthatunk el Hozzá.

Ezért küldte el a Szent Szellemét is többek között, hogy vezessen: „elvezessen minden igazságra és a bekövetkezendőket kijelentse nekünk”.


A legfontosabb kérdés tehát: valóban Isten útján járok? Valóban megtértem, és megváltott ember vagyok?

Hogy miért is annyira fontos ez, megérthetjük, ha elgondolkozunk, mi történt a golgotai kereszten.

Volt egy ártatlan fiatal zsidó rabbi, egy tanító, próféta, aki széjjeljárt és mindenkivel jót tett. Tanított Isten Királyságáról, úgy beszélt Istenről, mint Atyáról, a betegeket meggyógyította, a foglyokat megszabadította, halottakat feltámasztotta, reményt és szeretetet adott. Ezt a férfiút aztán hirtelen irigy vallásos vezetők és a rómaiak elfogják, a leggonoszabb bűnözőknél is jobban megalázzák, megverik, meggyalázzák és megszégyenítik, majd meztelenül a golgotai domb tetején keresztre feszítik. Senki nem tudja, nem érti, mi ez az egész. Ézsaiás szerint nem volt férfihez hasonló ábrázata, mindenki azt gondolta, valami nagyon rosszat tett, azért bünteti Isten ilyen nagyon, pedig a mi vétkeink miatt került oda, a mi bűneink tették ilyenné.

Mi volt Jézusnak a legrosszabb, legfájdalmasabb? A sebek fájdalma, a szégyen, a gyalázat? Ezt mind elfogadta volna, hanem ami összetörte, az Atyja elfordult Tőle – miattunk. Miattad és miattam, minden emberi bűn és gonoszság miatt, amit valaha elkövettünk és el fognak követni.

Gondoljunk bele: ha Isten Jézust, a saját Fiát, az egyszülött Fiút így kezelte, mert Ő magára vette a bűnt, a vétket, akkor mi mire számíthatunk az ítélet napján, ha megmaradunk a bűnben? Ha kétlaki életet élünk, félig a világban, félig látszólag keresztényként? Vagy olyanok vagyunk, mint a kaméleon vagy a  polip? Mire számíthatunk, ha lerázzuk magunkól Isten hívó szavát és figyelmeztetését, és továbbra is haragszunk, nem bocsájtunk meg, nem hagyjuk abba a hazugságot, a szexuális tisztátalanságot, képmutatunk, és lopunk? Mire számíthatunk akkor, azon a napon?


Röviden nézzük meg, mit is jelent az igazi megtérés.

Máté 3:2: Ezt mondta: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.

Máté 4:17: Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.

Apcs 2:38: Péter pedig azt mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

Apcs 17:30: A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.

Apcs 20:20-21: Egyáltalán nem riadtam vissza attól, hogy hirdessem nektek azt, ami hasznos, és nyilvánosan és házanként tanítsalak titeket.
Mind zsidóknak, mind görögöknek bizonyságot tettem az Istenhez való megtérésről és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről.

2Pét 3:9 Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

A megtérés szó alapjelentése: megváltoztatni a gondolkozást.

Egy görög szótár szerint a „metanoia” szó jelentése:

 • elfordulni a bűntől és odaszánni magunkat az életünk megváltoztatására
 • sajnálatot és bűnbánatot érezni
 • megváltoztatni a gondolkozást.

Az igazi megtérés a Biblia példái szerint mindig azzal kezdődik, hogy valaki felismeri a bűneit, a bűnösségét. Segítségül ehhez adta Isten a törvényt, amely által nem lehet megmenekülni, megigazulni, megváltozni, csak felismerni a valódi állapotunkat. A törvény szent és jó, ha helyesen élnek vele. Azaz arra való, hogy Krisztushoz vezessen.

Jézus, az apostolok, István, Pál, sok ismert valóban eredményes és áldott prédikátor mind használta Isten törvényét, elsősorban az azt összefoglaló Tízparancsolatot, hogy leplezze a hallgatói szívének valódi helyzetét.

A törvény cselekedeteiből nem lehet Isten előtt igazzá lenni, csak hit által, kegyelemből, de a törvényt fel kell használni, hogy a szíveket előkészítsük Isten szeretetének, és kegyelmének, Jézus keresztáldozatának megértésére és elfogadására.

Isten minden emberbe „beépített” egy különleges bizonyságtevőt, a lelkiismeretet. A nemzetek, akiknek nem Isten adta a törvényét, mind teljesen hasonló saját törvényeket készítettek: ne ölj, ne lopj, ne kívánd, tisztelet, istenfélelem (a saját maguk által készített istenekre vonatkozóan) stb. Ezzel bizonyítják Pál szavait, hogy „ a szívükbe bele van írva a Teremtőjük törvénye”. Ezért nincs mentsége senkinek. Lelkiismeret nélkül senki nem születik meg a világra. Isten bölcs, igazságos. Senki nem mondhatja az ítélet napján, hogy „ezt nem tudtam, azt nem tudtam, nem gondoltam volna, hogy rossz stb.”.

A tudatlanság ideje arra vonatkozik, hogy hamis isteneket készítettek, mert nem ismerték az igazit.


Honnan tudhatjuk tehát, hogy valóban megtértünk, és átadtuk Istennek az életünket, és valóban hiszünk Benne?

Gal 6:14-15 Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszíttetett a világ, és én is a világ számára.
Mert Krisztus Jézusban nem ér semmit a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtés.

Pál szerint nem számít semmi más, csak az, hogy új teremtésként élsz-e vagy sem.

Nem érdekes a származásod, a múltad, Néhányan azt mondják: én körülmetélt vagyok. Pál: nem érdekes. Én nem! Nem számít! Én járok gyülekezetbe! ÉS? Én behívtam Jézust a szívembe, és elmondtam a megtérő imát! ÉS? Én vallásos családba születtem, kisgyermekként megkereszteltek és bérmálkoztam is! ÉS?

A bizonyíték az, hogy új teremtés vagy-e valóban, megváltozott-e a belülről kifelé az egész életed! Új szíved van-e, mert ez a szív vágyakozik Isten után! Teljesen új teremtés vagyunk?

2Kor 5:17-18 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.

Ez Isten természetfölötti munkája bennünk, nem mi csináljuk.


Bizonyos dolgoknak meg kell történni bennünk, ha valóban megtértünk.

Mennyire vagyunk odaszántak Istennek? Mi történt Saulussal, amikor „megtért” – rá sokat hivatkozunk. Azonnal odaszánta magát.
Milyen az odaszánásunk – gondolkozzunk el?

Nézzük meg Isten igéjét, amely segít nekünk. Ez jelen üzenet fő indítéka is: nem akarjuk, hogy bárki ne a mennybe kerüljön csak azért, mert hagyta magát becsapni, hogy ő keresztény, holott “világias” módon él, nem szánta magát oda Istennek a szent életre, nem harcol a világgal, sőt inkább kiszolgálja azt. Ez a pár óra a hétvégi összejövetelen nem fog megmenteni!


János ezt írta az evangéliuma végén:

Ján 20:31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.

1Ján 5:12-13 Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van.

Nagyon fontos az, hogy az egész Biblia célja, a szolgálatok fő célja az, hogy megmeneküljön az ember a végső ítélettől. Ehhez az kell, hogy Jézus nevében valódi hitünk legyen, és hit által új életben járjunk.

Vészesen közeledik az idő, amikor minden véget ér: minden földi erőfeszítés, terv, szándék, gondolat, elképzelés a porba hull, és mindennél fontosabb lesz: hová kerülünk?

Volt egy asszony, akinek egy rutinvizsgálaton kiderítették, hogy rákos, és menthetetlen, 2 hónapja van hátra. Eladó volt egy szupermarketben, sok kis emberi harccal (főnökkel, munkatársakkal, szülőkkel stb.). Amikor megkapta a jelentést, ledöbbent, és úgy döntött, kihasználja az idejét, kiveszi megtakarított pénzét, és megvalósítja a földi terveit, utazik egzotikus helyekre, a legszebb szállodákban száll meg. Végre beszólhat a főnökének, munkatársainak, akik cikizték, nem érdekli már semmi, úgyis meghal. Így is tett, és elköltötte összes pénzét. Amikor éppen elfogyott, egy üzenetet kapott a kórháztól, amelyben elnézését kérték, elcserélték a vizsgálati adatokat, és egy másik betegét küldték el. Neki semmi baja.

Mit tennél, ha most azt a hírt kapnád, hogy van hátra 3 napod?

Mit tennél, ha megtudnád, hogy akit szeretsz, 3 napja van az életből, de még nem az Úré?

Ha meglátunk valakit az úton, és közeledik egy vonat, mit tennénk?


Ugye, mennyire fontos, hogy biztosak legyünk abban, hogy valóban megtértünk és a mennybe tartunk?

Új teremtések vagyunk? Honnan tudjuk? Csak hisszük, de a tetteink nem mutatják? Akkor ez halott hit!

János 1. levelében segít, hogy felismerjük, új teremtésben járunk-e. Vizsgáljuk hát meg magunkat az Ige fényében. Hét fontos teszt. Legyél őszinte! (Egyébként sokkal több is van, de ezek “gyorstesztek”, amelyek azonnal kimutatják, mi van benned!)


Első teszt

1Ján 1:5-7 Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Az első századokban a kereszténység legnagyobb ellensége a gnoszticimus volt, amely szerint Isten titokzatos, elvont, ezoterikus, rejtőzködő, misztérium, nem lehet megismerni, megtudni az akaratát – csak a beavatottak.

De János szerint Isten világosság, kijelentette magát nekünk, szentségét, hatalmát, szeretetét, megmutatta akaratát, parancsolatait – nem titokzatos, mindenki megismerheti. Megismertette magát velünk, ismerjük a Tízparancsolatot, a Bibliát, a kereszt munkáját. Nem titokzatos.

Ezért ha azt mondjuk, keresztények vagyunk, világosságban kell járnunk. Ha olyan életmódot folytatunk, amely szemben áll Isten szentségével (mert pl. a lelkiismeretünk jelzi, hogy rossz amit teszünk, de a megtérés helyett a bújkálás, hazugságot választjuk, veszélyben vagyunk).

Itt életmódról van szó, nem csak egyetlen pillanatról (mint egy fénykép), amikor éppen vétkezünk, hanem folyamatos életmódról (mint egy video).

Legyünk őszinték: olyan az életmódunk, amely igyekszik Isten szerinti életre? Erre törekszünk? Vagy megtűrjük a bűnt?

Jézus azt mondta, ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk el. De később mondja, hogy a gyümölcseinkről meg lehet ismerni minket. Számot kell adni minden tettünkről és szavunkról majd azon a napon Isten előtt.

Vajon olyan életmódra törekszünk, amely Isten akaratához alkalmazkodik?

Amikor senki nem lát minket, hogyan élünk? Hogy beszélünk? Mit nézünk?


Második teszt

1János 1:8-10 Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság.
Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt.

Az igazi keresztény, aki új teremtés ha bűnt is követ el, megtöri Isten parancsát, engedetlen, akkor megtöri a szívét, érzékeny a szíve, fáj neki, hogy megtette, és megvallja a bűneit Istennek. A megvallás azt jelenti, hogy „egyetért, ugyanazt mondja, bevall, elismer”.  Azaz elismeri Isten Igéjével egyetértve, hogy bűn volt az, amit tett.

Paul Washer sokszor prédikálja ezt az üzenetet, és a jellemző dolog az, hogy amikor Isten jelenléte megjelenik, és erőteljesen elkezd dolgozni üzenete a szívekben a Szent Szelleme által, akkor a gyülekezetben a legalázatosabb, istenfélőbb, bűngyűlölő, odaszánt keresztények jönnek előre sírva először, hogy felismert bűneiket megbánják, és a testies, felszínes, közömbös hívők meg sem mozdulnak, szívük kemény marad. Szerintük ők rendben vannak. Ez a különbség a valódi hívők és a látszathívők között.

Amikor Isten leleplezi a bűnöket az igazi hívőkben, megtörik a szívük, és bűnbánatot tartanak. Ilyen volt Dávid, Pál. Nem azt jelenti, hogy nem esnek el, hanem azt, hogy megbánják szívükből, és Jézushoz jönnek, az egyetlen Közbenjáróhoz.

1Ján 2:1-2 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus,
mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is.

Ezt tesszük, amikor pl. engedetlenek vagyunk szüleinknek, vagy hazudunk, lopunk, csalunk, tisztátalan filmeket nézünk unalmunkban? Amikor lebukunk, azt mondjuk, nem értenek minket, megint jönnek a szöveggel, megint korlátozni akarnak? Mit érzünk a szívünkben ilyenkor? Ha falazol a barátodnak, barátnődnek, részese vagy a bűnének, és Isten számon kéri rajtad.

Róm 8:13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a Lélek által megöldöklitek, éltek.

Itt sem az egyszeri bűnről van szó, hanem a bűnös életmódról.


Harmadik teszt

1Ján 2:3-5 És abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait.
Aki ezt mondja: „Ismerem őt”, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság.
Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.

Ez nem a törvény cselekedeteiből való megigazulást jelenti, hanem azt, hogy ha megismertük Őt, megtartjuk a parancsolatait.

Ha tehát új teremtések vagyunk, újjászületve, akkor új kapcsolatba kerültünk Istennel. Ha új kapcsolatom lett Jézussal, új kapcsolatba kell kerüljek a bűnnel is.

Ha kapcsolatba kerültem Istennel, kapcsolatba kerültem az Igéjével is. Nem lehet, hogy a Biblia hetekig porosodik, én meg azt hiszem magamról, hogy mennyire Istennel járok.

Derek Prince ezt mondta: “nem lehet jobb kapcsolatod Istennel, mint amilyen kapcsolatod van Isten Igéjével.”

Ezt a Biblia tartalmazza, a Szelleme pedig élővé teszi – bármikor is kezded olvasni, tanulmányozni.

Az Ige táplálék, friss kenyér, manna, az új teremtés tápláléka.

Ez tehát azt jelenti, hogy ha nem tartok meg egy parancsolatot, akkor nem ismerem Istent? Hogy nem hibázhatok? Nem, határozottan nem.

ÉLETMÓDRÓL szól János levele, nem betű szerinti törvénybetartásról.

Sokan jártak, járnak úgy gyülekezetbe, hogy felszínes a kapcsolatuk Istennel, az Igéjével. De amikor valaki igazából “megtér”, megváltozik a viszonya Istenhez, bűnhöz, Igéhez, és gyökeresen megváltozik az életmódja. Fogja tudni a különbséget a két élet között. Ha valaki ránk néz és figyel minket egy kicsit (gyümölcsök), meg tudja állapítani, hogy megtértem-e vagy sem, mert törekszem Isten parancsolatai szerint járni, nem félelemből, hanem belső meggyőződésből, hogy ez a jó nekem és kedves Istennek.

Ezért van a világon sok „vasárnapi” hívő, akik „elbújnak” a nagy gyülekezetben, hogy minél kevesebben lássák életüket. Az új teremtés számára a világosságban járás öröm, biztonság, védelem.

János a szeretet apostola volt, és ilyeneket mond? Hogy becsapjátok magatokat, meg hogy hazugok vagytok, ha…

IGEN, ha valóban szeretjük az embereket, megmondjuk nekik az igazat, szeretettel. Nem vádolva, nem kritizálva.

Az igaz, hogy ilyenkor néhányan vádolva érzik magukat, de ez a legtöbbször Isten munkája a szívekben:

Róm 2:14-16 Mert amikor a pogányok, akiknek nincsen törvényük, természet szerint a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük,
jelezve, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe; lelkiismeretük és egymást kölcsönösen vádoló vagy mentegető gondolataik is erről tanúskodnak majd azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által.

Ez a nap akkor van, amikor Isten kegyelméből meghalljuk az igazi evangéliumot. Azt remélem és hiszem, hogy amiről ma szó van, az igazi evangélium.

János azért mert így beszélni, mert ismerte Istent, megvolt benne Isten szeretete és Isten félelme is. Tudta, mennyire valóságos a pokol, a kénkővel égő örök tűz, és nem akarta, hogy valaki becsapva magát arra tartson, még ha sokan arra is mennek vidáman, és azt hiszik, meg vannak váltva.


Negyedik teszt

1Ján 2:5-6 …Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk: aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy is kell járnia, amint ő járt.

Életmódról van szó, hogy törekszünk úgy járni, ahogyan Jézus járt. Az Ő nyomdokait kell kövessük.

Ha valaki ránéz az életünkre ezt mondja: “Igen, néha elbukik, néha vicces, ahogy bukdácsol, de egy biztos, szereti az Urat és törekszik követni Őt. Lehet, hogy néha előre lép kettőt, hátra hármat, de törekszik az Isten szerinti jóra, meghallgatja az Igét, olvassa és tanulmányozza, odaszánja magát, megveszi áron az alkalmatosságot, nem csak akkor, amikor kényelmes, amikor nem kerül semmibe.”

Csak nézzük meg a tanítványokat, Péterrel az élen. Mennyi mindent elrontottak, eltévedtek, tüzet akartak lehozni, vitatkoztak, ki a nagyobb, sokszor nem értették Jézust, mit miért tesz és mond, MÉGIS követték őt egészen az elfogásáig, majd mind igazából megtértek, amikor találkoztak a feltámadott Jézussal, beteltek Szent Szellemmel, és egész életüket odaszentelték Neki.

A világ sorban kínálja a követni valókat, zenészek, színészek, sztárok, sportolók, divat, de te csak Jézusra nézz. Ő legyen a példaképünk! Ha a zenészeket, énekeseket, szép ruhákat lájkolsz, kit követsz?

Minden Jézusban és Őrá nézve teremtetett. Semmi sem értékes, csak ami Krisztusban van. Az új teremtés igen, a régi ember NEM! Melyiket tápláljuk, gondozzuk? A származásodat e világból hozod, vagy Krisztusból?


Ötödik teszt

1Ján 2:9-11 Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van.
Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató,
aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.

A testvér a másik keresztény testvért jelenti. Tehát az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy új teremtések vagyunk, hogy szeretjük egymást, a testvéreinket, azaz vágyunk arra, hogy együtt legyünk a testvéreinkkel, közösségben.

Amikor igazi keresztények összegyűlnek, hamar szóba kerülnek bizonyságok, Isten dicsősége, közös dicséretre vágynak. A testi hívők a világról, divatról, munkáról, receptekről bármennyit elbeszélgetnek, de ha eljön a „vegyük elő az Igét, imádkozzunk” ideje, elveszítik a lelkesedésüket.

Van-e vágy bennünk azért összegyűlni, hogy Jézust keressük, hogy dicsérjük, hogy imádkozzunk egymásért és másokért?

Jól érzed-e magad olyanokkal, akik olyanok akarnak lenni, mint Jézus? Vagy kényelmetlen neked, nehogy lelepleződj? Nincs közös témátok, mert ő nem akar a világiakról, te meg Isten dolgairól beszélni a „szabad idődben”.

Akikkel szívesen együtt vagy, beszélgetsz, megosztod magad, ahhoz hasonlítasz. Ha szívesebben nézünk világi filmeket, hallgatunk világi zenét, szörfölünk a neten a közösségi háló fogságában, akkor ez a mi világunk. A VILÁG, amelyet a világ ura irányít.

Az új teremtés leteszi az életét a testvéreiért, gyakorlati módon kész segíteni (juhok és kecskék)


Hatodik teszt

1Ján 2:15-17 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete.
Mert mindaz, ami a világban van – a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése –, nem az Atyától van, hanem a világból.
A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Nagyon világos teszt: ha új teremtések vagyunk, nem szeretjük a világot és SEMMIT, ami ebből a világból van. Nincs meg az Atya szeretete bennünk, ha a világot szeretjük.

E három területen bukott el az ember, itt győzött Jézus a pusztában a sátánnal szemben, és kell nekünk is győznünk. Egyedül elbukunk, Krisztussal győzünk.

Minden, amit ez a világ most áraszt, a fiatalság, a szépség felmagasztalása, a szép test, divatos ruhák és autók, gazdagság, ékszerek: ez a sikeresség jele. Az internet pedig ezt m ég jobban megerősítette, érvényesülni a külsővel lehet. Lehet látni képeket: smink nélkül és sminkelve. Képszerkesztővel megszépítve és natúr, természetesen. A sztárok nagy része mellett elmennél az utcán. Műremekek, hazugságok, termékek.

Hol voltak 50 éve? És hol lesznek 50 év múlva. Eltűnnek, dicsőségük eltűnik, testük elenyészik.

Isten Szelleme az új teremtésben képes megkülönböztetni a mulandót az örökkévalótól. De ha a testi emberre hallgatunk, a mulandóért fogunk élni, dolgozni, küzdeni (szépség, elfogadás, vagyon, siker).


Hetedik teszt:

1Ján 5:12-13 Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van.

Van, aki azt mondja a kérdésre: honnan tudod, hogy megtértél, hogy örök életed van? Mert döntöttem Jézus mellett. Más szerint „elmondtam a megtérő imát”, ezért biztosan meg vagyok térve. Ez nem elég!

Annak bizonyítéka azonban, hogy új teremtés vagyok, van egy belső meggyőződésem, őszintén, a szívem mélyéből, hogy a Fiú bennem él.

Máté 7:21-23 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: „Uram, Uram!”, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?
És akkor azt mondom nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!

Ezt mondták Jézusnak: mennyi mindent tettünk a nevedben. Már régóta megtértünk, hiszünk Benned, és igyekszünk megtenni mindent, hogy tetszünk neked.

De valójában ezek az emberek mind eltévesztették a legfontosabbat: az életmódjuk nem krisztusi volt, mert arra nem az önigazolás a jellemző, a tettekkel való bizonyíték, mert ezeket mind Jézus Neve tette, a Szent Szellem által, ők meg maguknak tulajdonították.


Lehet, hogy régen már megtértünk egyszer, de a lényeg nem a múlt, hanem mindig a MOST! MOST mi a helyzet? Nem hivatkozhatunk a régmúltra, most kell megállnunk hitben Isten előtt, mert ez egy önvizsgálat, jó úton haladunk-e, valóban új teremtések vagyunk-e, valóban új életmódunk van-e, új gondolkozásunk.

Ha valóban megtértünk, ez hit által, kegyelemből történt. Ez Isten természetfölötti munkája bennünk,így lettünk új teremtéssé, a régiek elmúltak. Azt pedig, hogy új teremtések vagyunk, onnan tudjuk, hogy azokat tesszük, amiket az új teremtés tesz.

Az új hívők éhesek az igére, olvassák, hallgatják, imádkoznak, és növekednek. Nem is tudják, mi vár rájuk. Ahogyan őszinte tiszta szívvel követik Jézus, egyre nagyobb lesz a szemükben és szívükben, értékesebb, drágább dicsőségesebb mindennél, nem számít már semmi más. És amikor jönnek ígéretekkel szolgálók: „tedd ezt meg azt, és gazdag leszel”, azt mondjátok, elég nekem az Úr kegyelme, elég, hogy felismertem a kereszt munkáját, ez a legértékesebb nekem, minden más eltörpül emellett. Odaszánt leszel mint Péter, vagy Pál vagy István, nem törődsz mások véleményével. Megtelsz Isten szeretetével, kegyelmével, irgalmával, szentségével, igazságosságával.

A fő kérdés tehát: Hozzá tartozol? Ismered Őt és ismer téged?

 


Összefoglalva:

 • rendszeresen meg kell vizsgálnunk az életünket, vajon hitben járunk-e
 • az igazi megtérés a gondolkozásunk, életünk megváltoztatását jelenti, amely látható gyümölcsökben mindenki számára
 • a legnagyobb bizonyíték az, hogy új teremtés vagyok, azaz teljesen más lesz az értékrendem, mint régen
 • hit által, kegyelemből tart meg Isten, ez az Ő természetfeletti munkája bennem, így lettem új teremtéssé, amely Isten dolgait cselekszi. Ha valóban megtértünk, új teremtésként kell élnünk. Íme 7 gyorsteszt:

o   világosságban járok, nem sötétségben

o   ha bűnt követünk is el, elesünk, szívünk bűnbánatra jut, és azonnal – amint lehet – Jézushoz megyünk őszinte bűnbánattal, kérve bocsánatát

o   ha megismertük Őt, megtartjuk a parancsolatait, azaz törekszünk az isteni értékrend szerint élni, új kapcsolatba kerülünk a bűnnel (kerüljük), az igével (szeretjük). Nem a parancsolatban bízunk, hanem Istent szeretjük, és belső meggyőződésből nem tesszük a rosszat és tesszük a jót.

o   úgy igyekszünk járni, ahogyan Ő járt, a nyomdokait követjük. Tanulmányozzuk az életet (evangéliumok), és ha elbukunk is, Hozzá kiáltunk segítségért. Ez életmódról szól.

o   szeretjük a testvéreinket, törekszünk együtt lenni velük, segíteni egymást.

o   nem szeretjük a világot, és SEMMIT, ami ebből a világból van. Semmi más nem számít értékesnek, csak ami Krisztusban érték. Új teremtésként nem a világi célokra, sikerre, elfogadásra hajtok, hanem azt keresem mindenben, mi az Ő terve, akarata velem.

o   van egy belső szilárd meggyőződésem, hogy Jézus bennem él, nem azért amit teszek, mondok, hanem a hitem miatt, és mindenért Neki adom a dicsőséget.

 • A lényeg a MOST, nem a múlt. Lehet, egykor megtértünk, de MOST kell megtérve lennünk, új teremtésként élnünk.
 • Jézus azért jött el, és lett emberré, hogy bennünket Isten haragjától megmentsen. A kereszten Őt sújtotta Isten haragja a bűneinkért, azokért is, amiket most rejtegetünk. A Szellem kijelenti a szívünkben ezeket a bűnöket – mint Dávidnak – és a nagy kérdés, mit teszünk: megtérünk, visszatérünk, vagy megmaradunk a bűnben és ahogy Jézustól elfordult az Atya, tőlünk is el fog, mert Ő igazgságos és szent. Hatalmas szeretetét és kegyelmét pedig abban mutatta meg, hogy mielőtt az ítéletet végre kellene hajtani rajtunk, ráhelyezte a Fiára, hogy ha valaki Benne hisz, és Benne elfogadja bűnei bocsánatát, örök életet nyerjen, és kikerülje az ítélet végrehajtását.

Amit tehetünk, hogy odajárulunk a kereszthez, és megtisztítjuk a szívünket, újra odaszánjuk magunkat Istennek.


(Paul Washer tanítása alapján, elhangzott a Jászsági Gyülekezetben 2015-ben.)